Återkoppling från genomgång av ventilation

Ett antal av de boende i fastigheten har till nuvarande och tidigare styrelse påtalat problem med ventilationen och med bakgrund av det gjordes under hösten 2018 en genomgång av ventilationen i huset. 

Resultatet av undersökningen dokumenterades i en rapport. De problem som rapporterats är av olika karaktär; de flesta kan lösas med enkla åtgärder medan andra kräver något mer omfattande arbeten. För de lägenheter där det krävs särskilda åtgärder, har varje innehavare fått utdrag från rapporten. De enkla åtgärden är av mer generell art, och finns nedan.

Här hittar ni sammanfattningen på tips för att få den bästa ventilationen i lägenheten.